59 - Çıkış

 
59:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
59:1 Göklerde ve yerde olanların hepsi ALLAH’ı yüceltmektedir. O, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
59:2 Kitap verilenlerin arasından inkar edenleri toplu bir çıkış ile yurtlarından çıkaran O’dur. Siz onların ayrılacaklarını sanmıyordunuz ve onlar da her türlü hazırlıklarının kendilerini ALLAH’tan koruyacağını sanmışlardı. Fakat ALLAH onlara hiç beklemedikleri bir yerden geldi ve onların kalplerine terör saldı. Öyle ki, evlerini kendi elleriyle ve de inananlardan gelen baskı üzerine terkettiler. Ey görüş sahibi olanlar, ibret alın.

 
59:3 Eğer ALLAH onları ayrılmaya zorlamasaydı, onları dünyada (başka bir şekilde) cezalandıracaktı. Ahirette ise, onları Ateşin azabına uğratacaktır.

 
59:4 Bunun sebebi ise, onların ALLAH’a ve Elçisine karşı koymaları idi. Kim ALLAH’a karşı koyar ise, ALLAH cezası şiddetli olandır.

 
59:5 Herhangi bir ağaçtan bir şey kesmiş olsanız da, onu gövdesi üzerinde dikili bırakmış olsanız da ancak ALLAH’ın izniyledir. Ve yoldan çıkmış olanları da rezil edecektir.

 
59:6 ALLAH’ın, Elçisi için ayırdıkları, sizin at üzerinde veya yaya olarak göstermiş olduğunuz çabalarınızın bir sonucu değildi. Ancak ALLAH, Elçilerini dilediklerinin üzerine yollar. ALLAH, Herşeye Gücü yetendir.

 
59:7 ALLAH’ın (yenilen) ülkeler halkından Elçisine ayırdıkları, ALLAH ve Elçisine gider. Siz akrabalarınıza, öksüzlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin. Böylece o, içinizden zengin olanlar arasında tekelleşmiş olmayacaktır. Elçi size ne verirse artık onu alın, sizi neden menederse ondan da sakının. ALLAH’tan korkun. ALLAH cezası şiddetli olandır.

 
59:8 Hicret eden öncü birliklerden ihtiyacı olanlara da (verin), ki onlar ALLAH’tan bir lütuf ve hoşnutluk arayıp, ALLAH’ı ve Elçisini desteklemişler, yurtlarından ve mallarından yoksun bırakılıp çıkarılmışlardır. İşte bunlar, samimi olanlardır.

 
59:9 Kendilerinden önce yurt edinmiş ve imanı yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler ve onlara verilenler karşısında içlerinde bir kaygı duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile, onları kendilerine tercih ederler. Kim şahsi cimriliğinden kendini koruyabilirse, işte onlar kazananlardır.

 
59:10 Bunlardan sonra gelenler şöyle derler, “Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman içinde olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, Sen Şefkatlisin, En Merhametli olansın.”

 
59:11 İkiyüzlülük ile yoğrulmuş olanları görmüyor musunuz ki, kendilerine kitap verilenler arasından inkar içinde olan arkadaşlarına, “Eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de sizinle beraber çıkacağız, size karşı olan kimselere de asla uymayacağız. Eğer biri sizinle savaşırsa, sizi destekleyeceğiz.” derler. ALLAH onların gerçekten yalancı olduklarına şahitlik etmektedir.

 
59:12 Eğer onlar çıkarılmış olsalar, onlarla beraber asla çıkmazlar ve biri onlarla savaşsa, onları asla desteklemezler. Destekleseler bile, ancak arkalarını dönüp kaçarlar. Çünkü kendilerine yardım edilmez.

 
59:13 Siz onların yüreklerine ALLAH’tan daha güçlü bir korku saldınız. Bunun sebebi ise, onların anlayış kabiliyeti olmayan bir toplum olmalarından dolayıdır.

 
59:14 Onlar, sağlam korunmuş yerleri veya duvarlar arkasında olmadıkça sizinle savaşmak için biraraya gelmezler. Kendi aralarındaki güçleri sağlam görünür, sen onları birleşmiş sanırsın, oysa onların kalpleri darmadağındır. Bunun sebebi ise, onların kavrayamayan bir toplum olmalarından dolayıdır.

 
59:15 Kendilerinden önce yakın geçmişte olanların durumu gibidir. Onlar kararlarının sonuçlarını tatmışlardır. Onlar acı bir azaba uğramışlardır.

 
59:16 Onlar Şeytan gibidirler; O insana der ki, “İnkar et.”, o da inkar ettiği anda der ki; "Ben seni terkediyorum. Ben, Kainatın Rabbi ALLAH’tan korkarım.”

 
59:17 Her ikisinin de sonu, içinde sonsuza kadar kalacakları Ateştir. Azıtmış olanların cezası işte budur.

 
59:18 Ey inananlar, ALLAH’tan korkun, her kişi yarın için ne hazırladığına baksın. ALLAH’tan korkun. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberi olandır.

 
59:19 ALLAH’ı unutanlar ve bundan dolayı O da onlara kendi kişiliklerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar yoldan çıkmış olanlardır.

 
59:20 Ateş halkı ile Cennet halkı elbette bir değildir. Cennet halkı başarıya ulaşanlardır.

 
59:21 Biz eğer Bu Kuran’ı bir dağa indirmiş olsaydık, onun ALLAH korkusundan titreyerek yıkılıp çöktüğünü görürdün. İşte Biz insanlara düşünebilsinler diye böyle örnekler veriyoruz.

 
59:22 İşte ALLAH; O’ndan başka tanrı yoktur. Bütün gizlilikleri ve açıklananları Bilendir. Rahman, Rahim olan O’dur.

 
59:23 İşte ALLAH; O’nun yanında başka tanrı yoktur. Kraldır, En Kutsal olandır, Barışın Simgesidir, En Güvenilir olandır, Gözetip Koruyandır, Güçlüdür, Yaptırım sahibidir, Mükemmelliğin Zirvesinde olandır. Ortak edinmekten uzak olan ALLAH, ne Mükemmeldir.

 
59:24 İşte ALLAH; Yaratandır, Oluşumu Başlatandır, Dizayn Verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olan herşey O’nu yüceltmektedir. O, Güçlüdür, En Bilgili olandır.