57 - Demir

 
57:0 Rahman, Rahim, ALLAH’ın adıyla

 
57:1 Göklerde ve yerde bulunan herşey ALLAH’ı yüceltir. O, Güçlüdür, En Bilgili olandır.

 
57:2 Göklerin ve yerin Hakimiyeti O’na aittir. Yaşamı ve ölümü kontrol eder. O, Herşeye Gücü yetendir.

 
57:3 İlk de (Alfa), Son da (Omega); Makro da, Mikro da O’dur. O, herşeyi bilir.

 
57:4 O, gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra da Arş üzerinde tüm yetkiyi almıştır. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. ALLAH, yaptıklarınızı Görendir.

 
57:5 Göklerin ve yerin Krallığı O’nundur. Bütün işler ALLAH tarafından kontrol edilir.

 
57:6 Geceyi gündüze birleştirir, gündüzü de geceye birleştirir. O, içinizden geçenleri bilir.

 
57:7 ALLAH’a ve Elçisine inanın ve sizi sahiplendirdiği şeylerden verin. İnanan ve verenlere büyük bir mükafat vardır.

 
57:8 Elçi sizi Rabbinize inanmaya çağırdığı zaman, neden ALLAH’a inanmıyorsunuz? Eğer inananlarsanız, O gerçekten sizden misak almıştır.

 
57:9 Sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O’dur. ALLAH gerçekten size karşı Şefkatlidir, En Merhametli olandır.

 
57:10 ALLAH, göklerin ve yerin servetine sahip olduğu halde, neden ALLAH yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden zaferden önce harcayan ve çalışanlar ayrıdır, onlar zaferden sonra harcayan ve çalışanlardan daha yüksek derecelere erişirler. ALLAH, herbirine kurtuluşu vadetmektedir. ALLAH, yaptıklarınızdan Haberdardır.

 
57:11 Kim ALLAH’a güzel bir ödünç verip de onun kat kat karşılığını almak ve geniş bir mükafata sahip olmak ister?

 
57:12 O gün, inanan erkeklerin ve inanan kadınların aydınlıkları, önlerine ve sağlarına yayılmış gittiklerini göreceksin. Müjdeler ancak sizedir; O gün, içlerinden ırmaklar akan bahçeler olacak, orada sonsuza kadar kalacaksınız. İşte bu, büyük bir başarıdır.

 
57:13 O gün, ikiyüzlü erkekler ve ikiyüzlü kadınlar inanmış olanlara diyecekler ki, “Bırakın da aydınlığınızdan biraz kullanıp yararlanalım.” Onlara, “Arkanıza dönün de aydınlığı arayın!” denilecektir. Aralarına set çekilecek, kapıları da iç bölgede bulunan rahmeti, dış bölgede bulunan azaptan ayıracaktır.

 
57:14 Onlara seslenecekler, “Biz sizlerle birlikte değil miydik?” Onlar da cevap verecekler, “Evet ama kişiliklerinizi kendiniz aldattınız, tereddüt ettiniz, şüphelendiniz ve ALLAH’ın emri gelene kadar arzularınız sizi yanılttı. Aldatıcı görüntüler sizi ALLAH’tan ayırıp aldattı.”

 
57:15 "O yüzden, bugün ne sizden, ne de inkar edenlerden herhangi bir fidye alınır. Varacağınız yer Ateştir. Sizin destekçiniz odur, ne çirkin bir yerdir."

 
57:16 İnanmış olanların, ALLAH’ın Mesajı ve onunla inen gerçek için kalplerini tamamiyle açmalarının zamanı değil mi? Onlar, önceki kitapları izleyenler gibi olmasınlar; Zira üzerinden çok geçmiş, onların kalpleri zamanla katılaşmıştır ve onların çoğu yoldan çıkmış olanlardır.

 
57:17 Bilin ki ALLAH, ölümünden sonra yeryüzünü canlandırır. Biz gerçekten kavrayabilmeniz için ayetleri size böyle açıklıyoruz.

 
57:18 Yardımsever erkekler ile yardımsever kadınlar ve ALLAH’a güzel bir ödünç verenler, gerçekten onun kat kat karşılığını alacaklardır. Onlar geniş bir mükafatı haketmişlerdir.

 
57:19 ALLAH’a ve Elçilerine inananlar, iyi ve doğru kişiler ile şehitlerdir. Onların mükafatları ve aydınlıkları Rableri katında hazırdır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise Cehennemliktirler.

 
57:20 Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve çocukları biriktirme yarışıdır. Bu bir yağmura benzer ki bitkileri yetiştirir ve inkar edenleri mutlu eder. Fakat sonra bakarsın ki bitkiler sararmış kuru ota dönüşmüştür, sonra da uçup gitmiştir. Ahirette ise, ya şiddetli bir azap ya da ALLAH’tan bağışlanma ve yetki vardır. Dünya hayatı geçici bir aldatmacadan başka bir şey değildir.

 
57:21 O yüzden, siz Rabbinizden bağışlanmaya ve genişliği gök ile yeri kaplayan, ALLAH’a ve Elçilerine inananlar için hazır beklemekte olan Cennete doğru yarışırcasına koşun. İşte bu, ALLAH’ın bir lütfudur ki onu dilediğine verir. ALLAH, Sonsuz Lütuf sahibidir.

 
57:22 Yeryüzünde meydana gelen ve sizin başınıza gelen herbir olay ve durum yaratılıştan önce kaydedilmiştir. Bu, ALLAH için gerçekten kolaydır.

 
57:23 Onun için sakın elinizden çıkana üzülmeyin ve size verdikleriyle de şımarmayın. ALLAH, kendini beğenip övünenleri sevmez.

 
57:24 Onlar cimridirler ve insanlara da cimri olmayı emrederler. Kim yüz çevirirse, artık ALLAH, Zengindir, Övülmeye layık olandır.

 
57:25 Şüphesiz Biz, Elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için onlarla birlikte kitabı ve kanunu indirdik. Ve kendisinde büyük bir kuvvet ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri de indirdik. Bu, ALLAH’ın Kendisini ve Elçilerini inanç içinde destekleyenleri ayırt etmesi içindir. ALLAH, En Kuvvetli olandır, Güçlüdür.

 
57:26 Şüphesiz Biz, Nuh’u ve İbrahim’i gönderdik ve onların soylarına Peygamberliği ve kitabı verdik. İçlerinden bir kısmı doğru yola iletilmişti, birçoğu da yoldan çıkmış olanlardı.

 
57:27 Sonra bunların arkasından Elçilerimizi gönderdik. Ardından Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona İncil’i verdik, onu izleyenlerin kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Fakat onlar, kendilerine asla şart kılmadığımız din adamları sınıfını icat ettiler. Ancak ALLAH tarafından onaylanana sahip çıkmaları gerekiyordu, fakat buna da gerektiği gibi sahip çıkmadılar. Sonuçta Biz, içlerinden inananlara mükafatlarını verdik, içlerinden birçoğu da yoldan çıkmış olanlardı.

 
57:28 Ey inananlar, ALLAH’tan korkun ve Elçisine inanın, o zaman size Kendi rahmetinden iki kat verecek, sizi yönlendirecek bir aydınlık sağlayacak ve sizi bağışlayacaktır. ALLAH, Bağışlayandır, En Merhametli olandır.

 
57:29 O yüzden, önceki kitabı izleyenler bilsinler ki, onlar ALLAH’ın lütfunu hiçbir şekilde tekelleştiremezler ve lütuf ancak ALLAH’ın elindedir. Onu dilediğine verir. ALLAH, Sonsuz Lütuf sahibidir.